Privacybeleid

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bijgewerkt op: 24 mei 2018

Privacyverklaring Stichting Dorpsbelangen Niekerk – Oldekerk – Faan

Stichting Dorpsbelangen Niekerk – Oldekerk – Faan is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk. Via onze website geven wij informatie aan leden en niet-leden. Daarbij kunnen wij privacygevoelige informatie verwerken, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via email info@niekerk-oldekerk-faan.nl.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • geslacht
 • IBAN
 • telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):

 • om jouw vraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je inschrijving te verwerken voor het lidmaatschap

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen tenzij wij dit met jou overleggen en jij hiervoor akkoord geeft aan Stichting Dorpsbelangen Niekerk – Oldekerk – Faan.  Ook geven wij de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Profilering en cookies
Wij profileren jouw persoonsgegevens niet en gebruiken ook geen gegevens die jij hebt achtergelaten op de websites van de Stichting Dorpsbelangen Niekerk – Oldekerk – Faan.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 4 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 4 jaar nadat je lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Identificatie
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.